Herroepingsrecht en retourbeleid 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na: 

- de dag van de sluiting van de overeenkomst wanneer de aankoop een dienst betreft  

- de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (www.boostyourenergyshop.com, b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te BelgiĆ«, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, telefoonnummer 0477/95 09 08, e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie hiervoor onderaan dit artikel), maar bent hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde goederen. 

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

 
 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen, schrappen wat niet past) 

 
 - Aan www.boostyourenergyshop.com, b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te BelgiĆ«, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, telefoonnummer 0477/95 09 08, e-mail:  boostyourenergyshop@gmail.com

 
 - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

 
 - Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 

 
 - Naam/Namen consument(en) 

 
 - Adres consument(en) 

 
 - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 
 - Datum 

 


Retourbeleid
Naast het herroepingsrecht kunnen goederen geretourneerd worden in volgende gevallen: 

- er werd een verkeerd product geleverd 

- de maat is niet correct 

- het product vertoont een gebrek 

 

Dit dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan ons gemeld te worden per gewone post of e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com. 

De retourzending dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Retourzendingen na deze termijn worden geweigerd.  

 

Gepersonaliseerde producten en bederfbare goederen kunnen nooit geretourneerd worden.  

 

De goederen dienen geretourneerd te worden in hun originele verpakking en met de originele etiketten. Beschadigde, gedragen, gebruikte of geopende goederen worden niet teruggenomen.  

 

De goederen worden op kosten en risico van de klant verzonden naar: 

www.boostyourenergyshop.com 

b.v. M. Beckers 

Meester Richard Goossensstraat 15 

2650 Edegem 

 

Na een geslaagde controle van de retourzending zal u het bedrag van de bestelling worden terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen op dezelfde wijze als de betaling bij aankoop gebeurde. Geenszins kan er door ons intrest of schadevergoeding verschuldigd zijn.